Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Hartmann Tresore Polska Sp. z o. o.
obowiązujące od 01.01.2011 r.

§1  Postanowienia ogólne
1.    Ogólne warunki sprzedaży i dostawy regulują umowy zawierane pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
2.    Użyte w poniższych paragrafach określenia rozumiane są w sposób następujący:
a)    Dostawca – Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o.,
b)    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
c)    Ogólne Warunki – Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o.,
d)    Potwierdzenie Zamówienia – pisemne potwierdzenie warunków sprzedaży lub dostawy wystawione przez Dostawcę, może ono także mieć formę faksu lub e-maila,
e)    Przewoźnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie przewozu i spedycji towarów,
f)    Towar – rzecz oznaczona, co do gatunku lub tożsamości, sprzedawana lub wytworzona przez Dostawcę na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego zamówienia,
g)    Zamawiający – osoba fizyczna nie będąca konsumentem, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej,
h)    Zamówienie – pisemne zamówienie towaru złożone przez Zamawiającego, podpisane przez osobę upoważnioną przez odbiorcę, może ono także mieć formę faksu lub e-maila.
3.    Stosunki prawne między Dostawcą i Zamawiającymi podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom. Porozumienia odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków, w szczególności inaczej brzmiące warunki Zamawiającego, są skuteczne tylko, jeżeli zostaną przez Dostawcę wyraźnie potwierdzone na piśmie. Dotyczy to również i w szczególności przypadków, gdy inaczej brzmiące warunki zostaną dołączone do Zamówienia lub zostaną w nim wymienione. O ile niniejsze Ogólne Warunki nie zawierają postanowień szczególnych, obowiązują przepisy ustawowe.
4.    Do umów zawieranych z konsumentem niniejsze Ogólne Warunki znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
5.    Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszelkich materiałów reklamowych, handlowych, próbek, planów, wizualizacji itp. przekazanych Zamawiającemu. Zamawiającemu nie wolno udostępniać ich osobom trzecim.
6.    Oferty Dostawcy skierowane są jedynie do Zamawiającego i mają charakter poufny. Zamawiający bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy nie ma prawa
w jakiejkolwiek formie ujawniać warunków oferty, chyba że obowiązek ujawnienia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§2  Oferta
1.    Oferty Dostawcy, o ile nie zostały jednoznacznie określone jako wiążące, mają charakter niezobowiązujący. Oferty wiążące podlegają akceptacji Zamawiającego w ciągu określonego w ofercie okresu czasu. Jeżeli w ofercie nie wskazano terminu jej obowiązywania, zastosowanie znajduje art. 66 § 2 Kodeksu Cywilnego.
2.    Cenniki i inne ogólne informacje o cenach, a także materiały reklamowe i handlowe Dostawcy nie są wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§3  Tryb składania Zamówień
1.    Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia Dostawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu Potwierdzenie Zamówienia, w którym wskaże warunki realizacji Zamówienia (w szczególności cenę, sposób zapłaty, termin i sposób dostawy Towaru).
2.    Brak odpowiedzi na Zamówienie nie oznacza akceptacji jego warunków przez Dostawcę.
3.    Potwierdzenie Zamówienia stanowi wiążącą ofertę Dostawcy. Jeżeli w treści Potwierdzenia nic innego nie zostało wskazane, oferta Dostawcy przestaje obowiązywać po 3 dniach od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do treści Potwierdzenia Zamówienia traktowane jest jako złożenie nowego Zamówienia i jednocześnie jako brak akceptacji pierwotnej oferty Dostawcy (Potwierdzenia Zamówienia).
4.    Do zawarcia umowy pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym dochodzi z chwilą doręczenia Dostawcy pisemnej akceptacji przez Zamawiającego Potwierdzenia Zamówienia. Akceptacja może nastąpić także w formie faksu lub e-maila.

§4  Realizacja Zamówienia
1.    Jeżeli nie ustalono inaczej w przypadku, gdy dostawa Towaru do odbiorcy ma nastąpić za pośrednictwem Przewoźnika, wówczas za termin realizacji umowy przyjmuje się dzień, w którym Dostawca dokonał w firmie spedycyjnej zlecenia dostawy Towaru do Zamawiającego.
2.    Dostawca zastrzega, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieterminowe, niewłaściwe doręczenie przedmiotu dostawy przez Przewoźnika.
3.    Jeżeli ustalony został odbiór osobisty Towaru z siedziby Dostawcy, za termin wykonania umowy przyjmuje się dzień, w którym Dostawca poinformował Zamawiającego o gotowości do wydania Towaru.
4.    Jeśli wyraźnie nie ustalono, iż Towar zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Dostawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na Zamawiającego następuje w chwili wydania towaru osobie odpowiedzialnej za transport lub w chwili, w której towar opuści siedzibę Dostawcy w celu jego wysyłki, niezależnie od tego, czy transport dokonywany jest przy użyciu środków transportu Dostawcy, czy też zostanie przez Dostawcę zlecony Przewoźnikowi oraz niezależnie od tego, czy koszty transportu ponosi Dostawca.
5.    W przypadku opóźnienia się przez Zamawiającego z odbiorem Towaru z siedziby Dostawcy, przejście niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy na Zamawiającego następuje z chwilą zaistnienia gotowości do wydania Towaru.

§5  Zaliczka
1.    Jeżeli nie ustalono inaczej, warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia przez Dostawcę jest wcześniejsze uiszczenie przez Zamawiającego zaliczki na poczet ceny w minimalnej wysokości 50 % wartości brutto zamawianego Towaru.
2.    W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki, ustalone terminy wykonania Zamówienia ulegają przedłużeniu o okres opóźnienia.

§6  Cena
1.    Wszystkie ceny, jeżeli inaczej nie podano, wyrażone są w złotych polskich (PLN). Są one cenami netto i nie obejmują w szczególności ceny opakowania oraz kosztów transportu i montażu.
2.    Rozliczanie wynagrodzenia należnego Dostawcy nastąpi na podstawie faktur VAT.
3.    Cena jest płatna bez potrąceń (opłaty bankowe, itp.) bezpośrednio po otrzymaniu towaru lub w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, chyba że został uzgodniony inny termin.
4.    Zamawiający upoważnia niniejszym Dostawcę do wystawienia należnych mu faktur bez podpisu ze swojej strony.
5.    Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy.
6.    Przekroczenie przez Zamawiającego ustalonych terminów płatności rodzi po jego stronie obowiązek zapłaty Dostawcy odsetek maksymalnych w wysokości i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawnymi, chyba że umowa stanowi inaczej. Zamawiający obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem ceny, w tym poniesionych kosztów przedsądowych.
7.    Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonej ceny Towaru na skutek nadzwyczajnych okoliczności, na które nie ma wpływu. O powyższym fakcie Dostawca powiadomi Zamawiającego. Nowa cena musi uzyskać akceptację Zamawiającego, w przeciwnym wypadku umowę uważa się za rozwiązaną.

§7  Zakres rękojmi
1.    Zamawiający jest zobowiązany do zbadania Towaru w momencie jego odbioru, w szczególności gdy dostawa następuje przez Przewoźnika.
2.    Stwierdzenie przez Zamawiającego przy odbiorze Towaru jego uszkodzenia lub ubytku winno być potwierdzone sporządzonym na ową okoliczność protokołem.
3.    Zawiadomienie o wszelkich wadach Towaru oraz niezgodności dostawy z umową uważa się za dokonane, jeżeli Zamawiający powiadomi o nich Dostawcę faksem w dniu odbioru, a następnie pisemnie pocztą w terminie 2 dni od daty odebrania Towaru. Zawiadomienie powinno zawierać w szczególności opis wady, przypuszczalnych przyczyn wystąpienia, kontakt do osoby upoważnionej i adres, pod którym znajduje się uszkodzony towar. Do zawiadomienia Zamawiający powinien dołączyć protokół szkody i dowody potwierdzające istnienie wad Towaru.
4.    Zamawiający umożliwi Dostawcy udział w protokolarnym ustaleniu wad w terminie 7 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji. Na wezwanie Dostawcy Zamawiający jest zobowiązany do przesłania dodatkowych dokumentów, zdjęć itp. potwierdzających zaistnienie wad Towaru.
5.    Jeżeli Zamawiający nie dokona w terminie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, traci uprawnienia z rękojmi za wady Towaru.
6.    Zamawiający może odesłać wadliwy Towar na koszt Dostawcy jedynie po pisemnej akceptacji Dostawcy co do formy zwrotu.
7.    Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia lub montażu Towaru przez Zamawiającego.
8.    Odpowiedzialność Dostawcy za ewentualne szkody jest wyłączona, w przypadku stosowania przez Zamawiającego dostarczanego przez Dostawcę Towaru niezgodnie z jego technicznym przeznaczeniem.
9.    Odpowiedzialność Dostawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy jest wyłączona, jeżeli nastąpiło to w wyniku działania siły wyższej, strajków lub innych okoliczności, na które Dostawca nie miał wpływu.

§8  Gwarancja
1.    O ile nie wystawiono odrębnego dokumentu Gwarancji, do dochodzenia praw z Gwarancji uprawnia dowód zakupu w postaci faktury.
2.    Podstawą roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady nie mogą być dane o Towarze zawarte w katalogach, ulotkach i innych materiałach reklamowych Dostawcy.

§9  Odstępne
1.    Po zaakceptowaniu Potwierdzenia Warunków Zamówienia (Zawarcie Umowy) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy:
a.    za zapłatą odstępnego w wysokości 15 % ustalonej Ceny w terminie 3 dni od dnia Zawarcia Umowy,
b.    za zapłatą odstępnego w wysokości 30 % ustalonej Ceny w terminie 7 dni od dnia Zawarcia Umowy.
2.    Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć pod rygorem nieważności formę pisemną oraz powinno być złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego w pełnej wysokości. (Art. 396 Kodeksu cywilnego).
3.    W przypadku, gdy Zamawiający uiścił już zaliczkę, złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego powoduje wymagalność Odstępnego. Odstępne zostanie potrącone z zaliczki.
4.    Prawo odstąpienia za zapłatą odstępnego nie znajduje zastosowania w przypadku zamówienia Towaru oznaczonego co do tożsamości.

§10  Usługi montażowe, serwisowe i transportowe
1.    Do usług w zakresie montażu, transportu i serwisu Towarów niniejsze Ogólne Warunki stosuje się odpowiednio.
2.    Dostawy z usługą wniesienia i montażu Dostawca realizuje wyłącznie na podstawie wypełnionej oraz parafowanej przez Zamawiającego Ankiety Transportowej.
3.    Nierzetelne wypełnienie Ankiety Transportowej (np. brak informacji o schodach) jest podstawą do odpowiedniego zwiększenia wynagrodzenia należnego Dostawcy.
4.    Każda usługa transportowa, montażowa lub serwisowa musi być potwierdzona spisaniem Protokołu Dostawy, Montażu lub Protokołu Serwisowego podpisanego przez obydwie strony.

§11  Postanowienia końcowe
1.    Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków mogą być dokonane jedynie w formie pisemnego aneksu.
2.    Do rozstrzygania sporów powołany jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
3.    Stosunki prawne Dostawcy z Zamawiającymi podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nienormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.