Safe storage of narcotic drugs

Store narcotics safely

Składowanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych wymaga spełnienia określonych wymogów prawnych, związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości przechowywania oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zobowiązują one wszystkie podmioty uczestniczące w obiegu środków znieczulających – czyli apteki, kliniki, szpitale, placówki opieki i gabinety lekarskie – do prawidłowego zabezpieczenia tych substancji przed nieupoważnionym pobraniem i użyciem. Niżej przytaczamy najważniejsze fragmenty, głównie trzech rozporządzeń, które regulują te kwestie.

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki z dnia 18. października 2002 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1565)

  § 1 Zakres rozporządzenia
  Rozporządzenie określa:
  1) warunki przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych; (...)
  § 3 Miejsca przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  1. (...)2. Środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R przechowuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 24. kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje z dnia 11. września 2006 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1216), tj. z dnia 28. października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1889)

  Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) zarządza się, co następuje:
  (...)
  § 2
  1. Środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1 przechowywane są w aptece, z uwzględnieniem ust. 2, w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą, podmianą oraz zniszczeniem.
  2. Środki odurzające grup I-N i II-N, substancje psychotropowe grupy II-P oraz preparaty zawierające te środki lub substancje należy przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłóg pomieszczenia, w miejscu niedostępnym dla pacjentów.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki z dnia 30. września 2002 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1395)

  (...)
  § 8
  1. Podstawowe wyposażenie apteki ogólnodostępnej stanowią:
  (...)
  4) szafy lub kasety przeznaczone do przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami;
  (...)
 4. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19. września 2007 r. (VII SA/Wa 323/07) wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie lub go nie wydać, jeśli podmiot prowadzący aptekę nie posiada odpowiedniego wyposażenia do przechowywania lekarstw i substancji psychotropowych.
We will be happy to advise you!
Contact our specialists
Porozmawiaj z nami