Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ochronie informacji niejawnych

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ochronie informacji niejawnych

źródło: Naeblys / stock.adobe.com

Bezpieczeństwo i prawo
12 kwietnia 2022

Informacje niejawne to, jak powiada ustawa o ochronie informacji niejawnych, ważne dane, których ujawnienie naraziłoby Polskę na szkody i straty. W związku z tym takie informacje muszą być pilnie strzeżone, a ich wyjawienie grozi sankcjami prawnymi. Skuteczna ochrona ważnych danych wymaga przechowywania ich w sejfie, do którego mają dostęp tylko osoby upoważnione i posiadające odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa.

Co to są informacje niejawne i jak się je klasyfikuje?

Informacje niejawne to wszelkie dane związane z funkcjonowaniem Rzeczypospolitej Polskiej. Mówią one między innymi o:

● ochronie bezpieczeństwa państwa,
● systemie wojskowym i obronności,
● porządku publicznym,
● polityce zagranicznej,
● systemie finansowym i gospodarce państwa,
● ochronie i prawach obywateli,
● skuteczności służb wewnętrznych.

Można powiedzieć, że informacje niejawne dotyczą całego systemu funkcjonowania państwa.

Wyróżnia się cztery rodzaje informacji niejawnych:

1. Ściśle tajne – dokumenty, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby wyjątkowo poważną szkodę dla państwa. Może to być na przykład zagrożenie niepodległości lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Tajne – informacje, których zdradzenie może spowodować dużą, ale mniejszą szkodę niż ujawnienie danych ściśle tajnych. Na przykład pogorszenie stosunków czy pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej albo dużą stratę w interesach ekonomicznych.

3. Poufne – dane, których ujawnienie może przyczynić się do wyrządzenia szkody takiej jak na przykład utrudnienie prowadzenia polityki zagranicznej lub utrudnienie wykonywania zadań służbom porządkowym.

4. Zastrzeżone – są to wszystkie dane niejawne, którym nie nadano wyższej klauzuli tajności.

Kto może mieć dostęp do informacji niejawnych?

Dostęp do informacji niejawnych mają jedynie osoby, które pozytywnie przeszły weryfikację prowadzoną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Po sprawdzeniu, czy dana osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy, wydaje się poświadczenie bezpieczeństwa (dokument potwierdzający możliwość pracowania na aktach o określonej klauzuli tajności).

Osoba uprawniona do przeglądania i pracy z dokumentami niejawnymi, a więc także przetwarzania informacji niejawnych, musi mieć wiedzę, jak chronić i przechowywać wszelkie akta. Dane niejawne przechowuje się w certyfikowanych sejfach na dokumenty o określonej klasie bezpieczeństwa.

Dokument niejawny można przeglądać i opracowywać na komputerze. Warunek jest jednak taki, że sprzęt, na którym się pracuje, również musi mieć nadaną określoną klauzulę tajności.

Czyjemu nadzorowi podlega ochrona informacji niejawnych?

System zapewnienia ochrony informacji niejawnych jest nadzorowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Te dwie instytucje państwowe są w szczególności odpowiedzialne za:

● kontrolę przechowywania informacji niejawnych,
● sprawdzanie przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia danych niejawnych,
● przeprowadzanie weryfikacji osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych,
● prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających osoby podejrzane o ujawnienie tajemnicy państwowej,
● organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
● wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa,
● ochronę informacji niejawnych przekazywanych innym krajom i organizacjom.

Czy dane osobowe to informacja niejawna?

Dane osobowe zgodnie z RODO, czyli rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, nie mogą być ogólnodostępne. Nie oznacza to jednak, że jest to informacja tajna czy poufna. Dane osobowe niektórych osób (zwłaszcza najważniejszych osób w państwie) mogą otrzymać określoną klauzulę tajności i wtedy stać się informacjami niejawnymi.

Nie zmienia to jednak faktu, że dane osobowe podlegają szczególnej ochronie i najlepiej jest je trzymać w sejfie na akta. Ich nieuprawnione ujawnienie może skończyć się konsekwencjami karnymi, dlatego osoby prowadzące działalność gospodarczą wszystkie informacje o swoich pracownikach trzymają ukryte w sejfie.

Czy informacje jawne również podlegają ochronie?

Informacje jawne to po prostu dane podawane do wiadomości publicznej. Nie podlegają ochronie i są ogólnodostępne. Każdy może zapoznać się między innymi z dziennikiem ustaw, biuletynem informacji publicznej czy danymi demograficznymi.

Ogólnodostępne informacje publiczne mogą być podawane w sposób czynny lub bierny. Informowanie metodą czynną to między innymi wydawanie biuletynów i ogłoszeń. Sposób bierny polega na tym, że trzeba złożyć wniosek o dostęp do informacji niejawnych.

Podsumowując, szczegółowe zasady ochrony informacji niejawnych określa rozporządzenie zwane skrótowo RODO. Osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do pracy z aktami zastrzeżonymi i dostęp do informacji tajnych, poufnych lub zastrzeżonych zobowiązane są do ochrony wszelkich powierzonych im dokumentów. Jedynym skutecznym sposobem na przechowywanie zarówno danych osobowych, jak i informacji niejawnych, jest certyfikowany sejf. Nieprawidłowe przechowywanie, ujawnienie lub zagubienie dokumentu niejawnego wiąże się z konsekwencjami prawnymi i odebraniem poświadczenia bezpieczeństwa. Osoba, której odebrano dostęp do informacji niejawnych w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, nie może dalej pełnić swojej funkcji na zajmowanym stanowisku.

Polecane produkty

Na co musisz zwrócić uwagę?

Zależy nam przede wszystkim na satysfakcji klienta z zakupionego sejfu. Weź pod uwagę nasze wskazówki i wybierz sejf idealnie odpowiadający Twoim wyobrażeniom i oczekiwaniom.

  • Odpowiednia wielkość sejfu
  • Rodzaj sejfu
  • Miejsce ustawienia sejfu
  • Klasa odporności a ubezpieczenie
  • Zamek
Konfigurator sejfów
attention-photo
Chętnie Ci doradzimy!
Skontaktuj się z naszymi specjalistami
Porozmawiaj z nami